Namun demikian keputusan lokasi sering bergantung kepada tipe. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini semua surat ikatan bon perjanjian surat cara dan perkiraan kerja yang wujud sebelum sahaja hari ditetapkan dan menyentuh mana-mana harta yang dipindahkan di bawah seksyen 78 hendaklah mempunyai kuat kuasa dan kesan...